Tì agus Fuinn - Tea and Tunes

Seinneadairean às Dùn Dè - (Singers from Dundee)

Marryat Hall
Sunday 29 January
1pm-2pm
 

'S e còisirean a th' annainn bho Chòisir Ghàidhlig Dhùn Dèagh agus tha e na thoileachas dhuinn prògram de dh'òrain Ghàidhlig a thaisbeanadh 'beò', às dèidh faisg air dà bhliadhna de ghairmean bhidio agus cuirmean 'mas fhìor'. Bidh Còisir Ghàidhlig Dhùn Dèagh a' brosnachadh cànan is cultar na Gàidhlig tro cheòl is òrain. Bidh sinn a' farpais ann am Mòdan roinneil agus aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail bliadhnail.

We are choristers from Dundee Gaelic Choir and we are delighted to present a programme of Gaelic songs 'live', after almost 2 years of video calls and 'virtual' performances. Dundee Gaelic Choir promotes the Gaelic language and culture through music and song. We compete in provincial Mòds and at the annual Royal National Mòd.

Sunday 26 February 2023
Dundee Gaelic Choir - World Gaelic Week
 
Sunday 12 March 2023
Mary McInroy
 

Tickets via Eventbrite or on the door on the day
 

Need this in a different language?